SINÄ VAIKUTAT.

Puolustetaan yhdessä perustuslaillista
oikeuttamme vapauteen

Vaikuta nyt

Ensimmäinen tehtävämme on saada kansalaisten ääni kuuluviin koronapassiasiassa. Kansanedustajien ja puolueiden on ymmärrettävä, että koronapassin jatkamisella (passi tällä erää voimassa 31.12.2021 saakka) ja laajentamisella ei ole kansalaisten tukea. Kansanedustajat äänestävät asiasta lähipäivinä, jonka takia asialla on todellinen kiire.

Ladattu yli

Kertaa

SähköpostiOsoitteet

Kopioi esimerkiksi oman vaalipiirisi kansanedustajien sähköpostiosoitteet mekansalaiset.fi sivustolta ja liitä ne vastaanottajakenttään (ei piilokopioksi vaan vastaanottajiksi, jotta kaikki näkevät toisensa). Vastaavasti voit lähettää viestisi valikoiduille tai jokaiselle kansanedustajalle. Koronapassin käyttöã ja rajoituksia ajavat etenkin hallituspuolueet.

Kokonimi
Löfström Mats
Puolue
RKP
Sähköposti
mats.lofstrom@eduskunta.fi
Kokonimi
Alanko-Kahiluoto Outi
Biaudet Eva
Haatainen Tuula
Haavisto Pekka
Halla-aho Jussi
Harjanne Atte
Heinäluoma Eveliina
Holopainen Mari
Honkasalo Veronika
Kaleva Atte
Kari Emma
Kivelä Mai
Koulumies Terhi
Ohisalo Maria
Packalen Tom
Pelkonen Jaana
Rantanen Mari
Rydman Wille
Said Ahmed Suldaan
Sarkomaa Sari
Tuomioja Erkki
Zyskowicz Ben
Puolue
Vihr.
RKP
SDP
Vihr.
PS
Vihr.
SDP
Vihr.
Vas.
Kok.
Vihr.
Vas.
Kok.
Vihr.
PS
Kok.
PS
Kok.
Vas.
Kok.
SDP
Kok.
Sähköposti
outi.alanko-kahiluoto@eduskunta.fi
eva.biaudet@eduskunta.fi
tuula.haatainen@eduskunta.fi
pekka.haavisto@eduskunta.fi
jussi.halla-aho@eduskunta.fi
atte.harjanne@eduskunta.fi
eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
mari.holopainen@eduskunta.fi
veronika.honkasalo@eduskunta.fi
atte.kaleva@eduskunta.fi
emma.kari@eduskunta.fi
mai.kivela@eduskunta.fi
terhi.koulumies@eduskunta.fi
maria.ohisalo@eduskunta.fi
tom.packalen@eduskunta.fi
jaana.pelkonen@eduskunta.fi
mari.rantanen@eduskunta.fi
wille.rydman@eduskunta.fi
suldaan.saidahmed@eduskunta.fi
sari.sarkomaa@eduskunta.fi
erkki.tuomioja@eduskunta.fi
ben.zyskowicz@eduskunta.fi
Kokonimi
Filatov Tarja
Grahn-Laasonen Sanni
Heinonen Timo
Jokinen Kalle
Kari Mika
Kemppi Hilkka
Koskinen Johannes
Lehto Rami
Pekonen Aino-kaisa
Ranne Lulu
Ronkainen Jari
Räsänen Päivi
Skinnari Ville
Soinikoski Mirka
Puolue
SDP
Kok.
Kok.
Kok.
SDP
Kesk.
SDP
PS
Vas.
PS
PS
KD
SDP
Vihr.
Sähköposti
tarja.filatov@eduskunta.fi
sanni.grahn-laasonen@eduskunta.fi
timo.heinonen@eduskunta.fi
kalle.jokinen@eduskunta.fi
mika.kari@eduskunta.fi
hilkka.kemppi@eduskunta.fi
johannes.koskinen@eduskunta.fi
rami.lehto@eduskunta.fi
aino-kaisa.pekonen@eduskunta.fi
lulu.ranne@eduskunta.fi
jari.ronkainen@eduskunta.fi
paivi.rasanen@eduskunta.fi
ville.skinnari@eduskunta.fi
mirka.soinikoski@eduskunta.fi
Kokonimi
Eerola Juho
Holopainen Hanna
Häkkänen Antti
Järvinen Heli
Kaunisto Ville
Kiljunen Anneli
Kopra Jukka
Kosonen Hanna
Kymäläinen Suna
Laakso Sheikki
Leppä Jari
Malm Niina
Mäkelä Jani
Paatero Sirpa
Torniainen Ari
Turtiainen Ano
Werning Paula
Puolue
PS
Vihr.
Kok.
Vihr.
Kok.
SDP
Kok.
Kesk.
SDP
PS
Kesk.
SDP
PS
SDP
Kesk.
VKK
SDP
Sähköposti
juho.eerola@eduskunta.fi
hanna.holopainen@eduskunta.fi
antti.hakkanen@eduskunta.fi
heli.jarvinen@eduskunta.fi
ville.kaunisto@eduskunta.fi
anneli.kiljunen@eduskunta.fi
jukka.kopra@eduskunta.fi
hanna.kosonen@eduskunta.fi
suna.kymalainen@eduskunta.fi
sheikki.laakso@eduskunta.fi
jari.leppa@eduskunta.fi
niina.malm@eduskunta.fi
jani.makela@eduskunta.fi
sirpa.paatero@eduskunta.fi
ari.torniainen@eduskunta.fi
ano.turtiainen@eduskunta.fi
paula.werning@eduskunta.fi
Kokonimi
Forsgren Bella
Honkonen Petri
Kalmari Anne
Kankaanniemi Toimi
Kautto Juho
Könttä Joonas
Kotiaho Jouni
Mäkinen Riitta
Rantanen Piritta
Wallinheimo Sinuhe
Puolue
Vihr.
Kesk.
Kesk.
PS
Vas.
Kesk.
PS
SDP
SDP
Kok.
Sähköposti
bella.forsgren@eduskunta.fi
petri.honkonen@eduskunta.fi
anne.kalmari@eduskunta.fi
toimi.kankaanniemi@eduskunta.fi
juho.kautto@eduskunta.fi
joonas.kontta@eduskunta.fi
jouni.kotiaho@eduskunta.fi
riitta.makinen@eduskunta.fi
piritta.rantanen@eduskunta.fi
sinuhe.wallinheimo@eduskunta.fi
Kokonimi
Autto Heikki
Juuso Kaisa
Kulmuni Katri
Kärnä Mikko
Lohi Markus
Mustajärvi Markus
Ojala-Niemelä Johanna
Puolue
Kok.
PS
Kesk.
Kesk.
Kesk.
Vas.
SDP
Sähköposti
heikki.autto@eduskunta.fi
kaisa.juuso@eduskunta.fi
katri.kulmuni@eduskunta.fi
mikko.karna@eduskunta.fi
markus.lohi@eduskunta.fi
markus.mustajarvi@eduskunta.fi
johanna.ojala-niemela@eduskunta.fi
Kokonimi
Aittakumpu Pekka
Heikkinen Janne
Hänninen Katja
Immonen Olli
Kettunen Tuomas
Kinnunen Mikko
Kyllönen Merja
Mattila Hanna-Leena
Piirainen Raimo
Pitko Jenni
Pylväs Juha
Sarkkinen Hanna
Simula Jenna
Sipilä Juha
Talvitie Mari-Leena
Tuppurainen Tytti
Tynkkynen Sebastian
Vähämäki Ville
Puolue
Kesk.
Kok.
Vas.
PS
Kesk.
Kesk.
Vas.
Kesk.
SDP
Vihr.
Kesk.
Vas.
PS
Kesk.
Kok.
SDP
PS
PS
Sähköposti
pekka.aittakumpu@eduskunta.fi
janne.heikkinen@eduskunta.fi
katja.hanninen@eduskunta.fi
olli.immonen@eduskunta.fi
tuomas.kettunen@eduskunta.fi
mikko.kinnunen@eduskunta.fi
merja.kyllonen@eduskunta.fi
hanna-leena.mattila@eduskunta.fi
raimo.piirainen@eduskunta.fi
jenni.pitko@eduskunta.fi
juha.pylvas@eduskunta.fi
hanna.sarkkinen@eduskunta.fi
jenna.simula@eduskunta.fi
juha.sipila@eduskunta.fi
mari-leena.talvitie@eduskunta.fi
tytti.tuppurainen@eduskunta.fi
sebastian.tynkkynen@eduskunta.fi
ville.vahamaki@eduskunta.fi
Kokonimi
Asell Marko
Gustafsson Jukka
Hassi Satu
Kinnunen Jari
Kiuru Pauli
Kontula Anna
Marin Sanna
Niemi Veijo
Nurminen Ilmari
Ovaska Jouni
Pirttilahti Arto
Puisto Sakari
Satonen Arto
Savio Sami
Suomela Iiris
Tanus Sari
Vallin Veikko
Viitanen Pia
Vikman Sofia
Puolue
SDP
SDP
Vihr.
Kok.
Kok.
Vas.
SDP
PS
SDP
Kesk.
Kesk.
PS
Kok.
PS
Vihr.
KD
PS
SDP
Kok.
Sähköposti
marko.asell@eduskunta.fi
jukka.gustafsson@eduskunta.fi
satu.hassi@eduskunta.fi
jari.kinnunen@eduskunta.fi
pauli.kiuru@eduskunta.fi
anna.kontula@eduskunta.fi
sanna.marin@eduskunta.fi
veijo.niemi@eduskunta.fi
ilmari.nurminen@eduskunta.fi
jouni.ovaska@eduskunta.fi
arto.pirttilahti@eduskunta.fi
sakari.puisto@eduskunta.fi
arto.satonen@eduskunta.fi
sami.savio@eduskunta.fi
iiris.suomela@eduskunta.fi
sari.tanus@eduskunta.fi
veikko.vallin@eduskunta.fi
pia.viitanen@eduskunta.fi
sofia.vikman@eduskunta.fi
Kokonimi
Huru Petri
Kalli Eeva
Kiuru Krista
Koskela Jari
Marttinen Matias
Myllykoski Jari
Salonen Kristiina
Viljanen Heidi
Puolue
PS
Kesk.
SDP
PS
Kok.
Vas.
SDP
SDP
Sähköposti
petri.huru@eduskunta.fi
eeva.kalli@eduskunta.fi
krista.kiuru@eduskunta.fi
jari.koskela@eduskunta.fi
matias.marttinen@eduskunta.fi
jari.myllykoski@eduskunta.fi
kristiina.salonen@eduskunta.fi
heidi.viljanen@eduskunta.fi
Kokonimi
Antikainen Sanna
Eestila Markku
Eskelinen Seppo
Essayah Sari
Heikkinen Hannakaisa
Hoskonen Hannu
Huttunen Hanna
Kilpi Marko
Mikkonen Krista
Mäkisalo-Ropponen Merja
Reijonen Minna
Semi Matti
Vehviläinen Anu
Väätäinen Tuula
Wihonen Jussi
Puolue
PS
Kok.
SDP
KD
Kesk.
Kesk.
Kesk.
Kok.
Vihr.
SDP
PS
Vas.
Kesk.
SDP
PS
Sähköposti
sanna.antikainen@eduskunta.fi
markku.eestila@eduskunta.fi
seppo.eskelinen@eduskunta.fi
sari.essayah@eduskunta.fi
hannakaisa.heikkinen@eduskunta.fi
hannu.hoskonen@eduskunta.fi
hanna.huttunen@eduskunta.fi
marko.kilpi@eduskunta.fi
krista.mikkonen@eduskunta.fi
merja.makisalo-ropponen@eduskunta.fi
minna.reijonen@eduskunta.fi
matti.semi@eduskunta.fi
anu.vehvilainen@eduskunta.fi
tuula.vaatainen@eduskunta.fi
jussi.wihonen@eduskunta.fi
Kokonimi
Adlercreutz Anders
Al-taee Hussein
Blomqvist Thomas
Elo Tiina
Guzenina Maria
Harakka Timo
Harkimo Harry
Hopsu Inka
Hyrkkö Saara
Juvonen Arja
Kaikkonen Antti
Kauma Pia
Keto-Huovinen Pihla
Kiljunen Kimmo
Koponen Ari
Koponen Noora
Kvarnström Johan
Laiho Mia
Laukkanen Antero
Lindtman Antti
Lohikoski Pia
Meri Leena
Multala Sari
Mykkänen Kai
Niikko Mika
Petelius Pirkka-Pekka
Purra Riikka
Rehn-Kivi Veronica
Rinne Antti
Saramo Jussi
Sjöblom Ruut
Slunga-Poutsalo Riikka
Tolvanen Kari
Valtonen Elina
Vanhanen Matti
Vestman Heikki
Puolue
RKP
SDP
RKP
Vihr.
SDP
SDP
Liik.
Vihr.
Vihr.
PS
Kesk.
Kok.
Kok.
SDP
PS
Vihr.
SDP
Kok.
KD
SDP
Vas.
PS
Kok.
Kok.
PS
Vihr.
PS
RKP
SDP
Vas.
Kok.
PS
Kok.
Kok.
Kesk.
Kok.
Sähköposti
anders.adlercreutz@eduskunta.fi
hussein.al-taee@eduskunta.fi
thomas.blomqvist@eduskunta.fi
tiina.elo@eduskunta.fi
maria.guzenina@eduskunta.fi
timo.harakka@eduskunta.fi
harry.harkimo@eduskunta.fi
inka.hopsu@eduskunta.fi
saara.hyrkko@eduskunta.fi
arja.juvonen@eduskunta.fi
antti.kaikkonen@eduskunta.fi
pia.kauma@eduskunta.fi
pihla.keto-huovinen@eduskunta.fi
kimmo.kiljunen@eduskunta.fi
ari.koponen@eduskunta.fi
noora.koponen@eduskunta.fi
johan.kvarnstrom@eduskunta.fi
mia.laiho@eduskunta.fi
antero.laukkanen@eduskunta.fi
Antti.Lindtman@eduskunta.fi
pia.lohikoski@eduskunta.fi
leena.meri@eduskunta.fi
sari.multala@eduskunta.fi
kai.mykkanen@eduskunta.fi
mika.niikko@eduskunta.fi
pirkka-pekka.petelius@eduskunta.fi
riikka.purra@eduskunta.fi
veronica.rehn-kivi@eduskunta.fi
antti.rinne@eduskunta.fi
jussi.saramo@eduskunta.fi
ruut.sjoblom@eduskunta.fi
riikka.slunga-poutsalo@eduskunta.fi
kari.tolvanen@eduskunta.fi
elina.valtonen@eduskunta.fi
matti.vanhanen@eduskunta.fi
heikki.vestman@eduskunta.fi
Kokonimi
Berg Kim
Henriksson Anna-Maja
Kivisaari Pasi
Kurvinen Antti
Lintilä Mika
Mäenpää Juha
Mäkynen Jukka
Mäkynen Matias
Norrback Anders
Ollikainen Mikko
Peltokangas Mauri
Risikko Paula
Sankelo Janne
Savola Mikko
Strand Joakim
Östman Peter
Puolue
SDP
RKP
Kesk.
Kesk.
Kesk.
PS
PS
SDP
RKP
RKP
PS
Kok.
Kok.
Kesk.
RKP
KD
Sähköposti
kim.berg@eduskunta.fi
anna-maja.henriksson@eduskunta.fi
pasi.kivisaari@eduskunta.fi
antti.kurvinen@eduskunta.fi
mika.lintila@eduskunta.fi
juha.maenpaa@eduskunta.fi
jukka.makynen@eduskunta.fi
matias.makynen@eduskunta.fi
anders.norrback@eduskunta.fi
mikko.ollikainen@eduskunta.fi
mauri.peltokangas@eduskunta.fi
paula.risikko@eduskunta.fi
janne.sankelo@eduskunta.fi
mikko.savola@eduskunta.fi
joakim.strand@eduskunta.fi
peter.ostman@eduskunta.fi
Kokonimi
Andersson Li
Bergqvist Sandra
Elomaa Ritva
Eloranta Eeva-Johanna
Junnila Vilhelm
Kanerva Ilkka
Kiviranta Esko
Lindén Aki
Lundén Mikko
Orpo Petteri
Saarikko Annika
Sirén Saara-Sofia
Taimela Katja
Tavio Ville
Virolainen Anne-Mari
Virta Sofia
Yrttiaho Johannes
Puolue
Vas.
RKP
PS
SDP
PS
Kok.
Kesk.
SDP
PS
Kok.
Kesk.
Kok.
SDP
PS
Kok.
Vihr.
Vas.
Sähköposti
li.andersson@eduskunta.fi
sandra.bergqvist@eduskunta.fi
ritva.elomaa@eduskunta.fi
eeva-johanna.eloranta@eduskunta.fi
vilhelm.junnila@eduskunta.fi
ilkka.kanerva@eduskunta.fi
esko.kiviranta@eduskunta.fi
aki.linden@eduskunta.fi
mikko.lunden@eduskunta.fi
petteri.orpo@eduskunta.fi
annika.saarikko@eduskunta.fi
saara-sofia.siren@eduskunta.fi
katja.taimela@eduskunta.fi
ville.tavio@eduskunta.fi
anne-mari.virolainen@eduskunta.fi
sofia.virta@eduskunta.fi
johannes.yrttiaho@eduskunta.fi

Lähde: eduskunta.fi